top of page

Privacybeleid Mondhygiëne Rotterdam

 

Laatste update: 22-03-2023

 

Mondhygiëne Rotterdam, gevestigd aan Boezemweg 177-A 3031 BH Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
 

Mondhygiëne Rotterdam

Boezemweg 177-A

3031 BH Rotterdam

010 - 4135966

www.mondhygienerotterdam.nl


H. El Hachioui en D.A.F. Ommen zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Mondhygiëne Rotterdam.

Zij zijn te bereiken via info@mondhygienerotterdam.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken
 

Mondhygiëne Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Geboorteplaats;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Mondhygiëne Rotterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw: ​

 • Medische voorgeschiedenis;

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mondhygienerotterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • burgerservicenummer (BSN).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Mondhygiëne Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Mondhygiëne Rotterdam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Mondhygiëne Rotterdam moet volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) patiëntendossiers bewaren gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven bij de praktijk. Na uitschrijving moeten de patiëntendossiers nog gedurende 15 jaar worden bewaard, conform Artikel 7:454 lid 2 BW. Het is echter mogelijk voor patiënten om een verzoek tot vernietiging van hun dossier in te dienen. In dat geval moet de zorgverlener het dossier vernietigen, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering die het bewaren van het dossier noodzakelijk maakt.

Mondhygiëne Rotterdam vernietigt volgens Artikel 7:456 lid 1 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) het medisch dossier van een patiënt binnen drie maanden nadat de patiënt een verzoek tot vernietiging heeft ingediend, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering die het bewaren van het dossier noodzakelijk maakt.  

Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW-gegevens ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven en het klantenbestand, worden bewaard gedurende uw inschrijving als patiënt in de praktijk.


Delen van persoonsgegevens met derden


Mondhygiëne Rotterdam deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mondhygiëne Rotterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Mondhygiëne Rotterdam uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Op uw verzoek kunnen wij u dossier doorsturen naar uw tandarts.

Mondhygiëne Rotterdam heeft een verwerkersovereenkomst met: 

 • softwareleverancier patiëntenadministratie Vertimart

 • office softwareleverancier Vertimart

 • factoringmaatschappij Infomedics 

 • factoringmaatschappij Payt


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van een gebruiker wanneer deze een website bezoekt. Cookies kunnen verschillende functies hebben, zoals het onthouden van voorkeuren of het bijhouden van gebruikersgedrag voor statistische doeleinden. Wij zullen altijd transparant zijn over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Wij zullen geen cookies gebruiken om persoonlijke informatie te verzamelen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld en de gebruiker hier toestemming voor geeft.

Deze webpagina is gemaakt met Wix.com. Wix maakt gebruik van cookies om belangrijke redenen, zoals:

 • Het bieden van een geweldige ervaring voor bezoekers;

 • Het identificeren van geregistreerde leden (gebruikers die zich hebben geregistreerd op de site);

 • Het monitoren en analyseren van de prestaties, werking en effectiviteit van het Wix-platform;

 • Het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van Wix platform.

Deze website maakt momenteel geen gebruik van tracking cookies of Google Analytics. Hierdoor is er geen noodzaak om de gebruikers van de webpagina om toestemming te vragen. Wij houden onze privacy- en cookiebeleid up-to-date en zorgen ervoor dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op dit gebied.

 

Het kan gebeuren dat we wijzigingen aanbrengen in onze privacy- en cookieverklaring. Het is daarom aan te raden om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele updates. Wij willen er immers voor zorgen dat u altijd op de hoogte bent van ons beleid omtrent uw privacy en het gebruik van cookies.

Indien je nog vragen hebt over ons cookiebeleid, neem dan gerust contact met ons op.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mondhygiëne Rotterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mondhygienerotterdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Mondhygiëne Rotterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mondhygienerotterdam.nl.

Vragen en feedback

Ons beleid omtrent privacy wordt regelmatig geëvalueerd om te garanderen dat we hieraan voldoen. Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en eventuele zorgen aan te pakken.

Herziene privacy- en cookieverklaring

Het kan gebeuren dat we wijzigingen aanbrengen in onze privacy- en cookieverklaring. Het is daarom aan te raden om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele updates. Wij willen er immers voor zorgen dat u altijd op de hoogte bent van ons beleid omtrent uw privacy en het gebruik van cookies.

bottom of page